Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN), ένα δίκτυο αποτελούμενο από 27 διαφορετικούς οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα, έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που φέρνει η ψηφιακή επανάσταση όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, στοχεύοντας προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

 • Οι δύο βασικοί στόχοι που προωθεί το δίκτυο είναι:
  Ανάπτυξη και υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για κάθε πολίτη, οποιασδήποτε ηλικίας, σε όλα τα επίπεδα.
 • Προώθηση της ψηφιακής μάθησης, ή με άλλα λόγια της χρήσης εργαλείων και μεθόδων ΤΠΕ για να καταστεί η μάθηση πιο ελκυστική, πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη και να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε όλους.

Οι παραπάνω στόχοι χαρακτηρίζονται από 4 λέξεις κλειδιά: ΔΙΑΔΟΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
Πράγματι, το DLEARN είναι ένας συλλέκτης πρακτικών και ιδεών, συγκεντρώνοντας διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να ενεργοποιήσουν νέες πρωτοβουλίες, προς την αξιοποίηση και την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης.

Το δίκτυο είναι οργανωμένο σε 4 κύριες ομάδες εργασίας που αντιπροσωπεύουν τον τομέα της εκπαίδευσης και του πεδίου εφαρμογής που καλύπτει το DLEARN μέσω των δραστηριοτήτων του:

 1. Τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την ενίσχυση των φοιτητών σε περιβάλλοντα μάθησης και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.
 2. Εκπαίδευση ενηλίκων και νεολαία, για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της κατάλληλης εκμετάλλευσης των ΤΠΕ εντός της κοινωνίας·
 3. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, για την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης με σκοπό την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και την προώθηση καινοτόμων μοντέλων κατάρτισης
 4. Σχολική εκπαίδευση, για τη βελτίωση – παιδαγωγικής και διδασκαλίας με εργαλεία ΤΠΕ και καινοτόμες πρακτικές.

Το δίκτυο μπορεί να βασιστεί στις εμπειρίες του προσωπικού του, αλλά και στην τεχνογνωσία και τις ισχυρές σχέσεις των εμπλεκόμενων μελών που δεσμεύονται ενεργά να ενισχύουν τη φωνή του δικτύου, καθώς και να βελτιώνουν τη συζήτηση και να υποστηρίζουν τους ακόλουθους στόχους

 • Δημιουργία δεσμών μεταξύ τοπικών οργανισμών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, για να προκύψουν τοπικές ανάγκες.
 • Βελτίωση της πληρότητας των εργαλείων διαφάνειας (EQF, ECVET, EQAVET) για να είναι πιο κατανοητά από τους πολίτες και τους οργανισμούς.
 • Προώθηση της ψηφιακής μάθησης μέσω της συμμετοχής σε σχετικές ομάδες εργασίας και ομάδες συμφερόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου.

Gianluca Coppola

Ιδρυτής και Πρόεδρος gianluca.coppola@dlearn.eu

Martina Manfredda

Υπεύθηνη Προγραμάτων

el