Αποτελέσματα

“Online VET τάξεις” online Toolkit

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού εργαλείου, το εταιρικό σχήμα θα αναπτύξει μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ. Η εργαλειοθήκη θα αποτελείται από μια διαδικτυακή συλλογή εργαλείων και πόρων μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές ΕΕΚ για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μαθημάτων ΕΕΚ. Η εργαλειοθήκη θα συμβάλει στην αποτελεσματική συνέχεια των διδακτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ακόμη και υπό το πρίσμα του lock down και θα διαβεβαιώσει ότι οι μαθητές δεν θα στερηθούν ποιοτική εκπαίδευση, ακόμη και από απόσταση. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη θα παρέχει πολύτιμους πόρους και εργαλεία για μεικτή μάθηση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τη διδασκαλία δια ζώσης για τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ακόμη και μετά την πανδημία. Η εργαλειοθήκη θα είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ΙΟ1:
  • 60 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια για τις "διαδικτυακές αίθουσες διδασκαλίας ΕΕΚ"
  • 50 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ και 250 μαθητές θα συμμετάσχουν στις «διαδικτυακές αίθουσες διδασκαλίας ΕΕΚ» και θα αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους.
Διαδικτυακή εργαλειοθήκη
5%

We R Open Μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό

Κατά τη διάρκεια παραγωγής του δεύτερου εκπαιδευτικού εργαλείου , θα αναπτύξει ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για το διοικητικό/ υποστηρικτικό και back office προσωπικό των ιδρυμάτων ΕΕΚ. Το μάθημα θα καλύψει τα κενά ψηφιακών δεξιοτήτων και θα επιτρέψει στα ιδρύματα ΕΕΚ να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, κατά τη διάρκεια αυστηρών μέτρων κινητικότητας και θα διασφαλίσει τη συνεχεια της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξής τους στους φοιτητές, τους εργοδότες και την κοινότητα. Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης θα καλύψει την ανάγκη διοργάνωσης υπηρεσιών όπως η επικοινωνία με μαθητές, γονείς, ημέρες σταδιοδρομίας κ.λπ., με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του IO2, οι συνεργάτες θα σχεδιάσουν και θα παραδώσουν μια ηλεκτρονική υπηρεσία που θα χρησιμεύσει ως εφαρμογή Proof of Concept. Οι εφαρμογές Proof of Concept θα περιλαμβάνουν 36 μέλη του προσωπικού των οργανισμών της εταιρικής σχέσης και θα χρησιμοποιηθούν ως δοκιμές για την ανάπτυξη του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Αργότερα, το μάθημα θα παραδοθεί σε 60 μέλη του προσωπικού ΕΕΚ εκτός της εταιρικής σχέσης.

Μάθημα elearning
10%
el